Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shantou Shinyi Can-Making Machinery Co., Ltd.” Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Şantou şäherinde ýerleşýär we maşyn öndürmek we satmak üçin hünärmen hususy kärhanalardyr.Müşderilere has çalt, has gowy hyzmat bermek üçin kompaniýamyz 2000-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda Çanjouda Gündogar Çine ofisini we Týanjininde Demirgazyk Hytaý ofisini açdy.

Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan we tehnologiki täzeliklerden soň, “Shinyi” kompaniýasy dürli bankalar üçin dürli awtomatiki seriýaly önümleri öndürdi we birnäçe oýlap tapyş patentini aldy.Häzirki wagtda 45 banka / min çukur önümçilik liniýasyny, 40 banka / min inedördül önümçilik liniýasyny, 60 banka / min kiçi gönüburçly önümçilik liniýasyny, 60 banka / min kiçi tegelek gulagy kebşirleme maşynyny, 60 banka / min kiçi tegelek awtomat plastmassa tutawaç enjamy, 40 banka / min çeňňek awtomatiki sim tutawajy maşyn, 60 banka / min awtomat plastmassa tutawajy we gulak kebşirleýji maşyn we beýleki degişli önümler bolup biler.Önümlerimiz eýýäm halkara ösen derejä ýetdi we önümçiligiň tizliginde, öndürijiliginde we awtomatlaşdyryş derejesinde içerki kärdeşlerinden has ýokary.Önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Europeewropa, Günorta Afrika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy görülýär.

about (6)

Tehniki gözleg we ösüş toparyna syn

“Shinyi” kompaniýasy döredileli bäri kärhanalaryň garaşsyz innowasiýa kuwwatyny döretmäge, pudakda ýokary derejeli zehinleri yzygiderli özüne çekmäge we Europeewropada, Amerikada we beýleki senagat taýdan ösen sebitlere baryp görmek we öwrenmek üçin esasy tehniki işgärleri guramaga ygrarlydyr.Gözleg we ösüş topary tehniki gözleg bölüminiň, elektrik bölüminiň, satuwdan soňky hyzmat bölüminiň we önümçilik bölüminiň käbir esasy işgärlerinden durýar.Toparyň 13 agzasy bar, şol sanda 4-si kollej derejesi ýa-da ondan ýokary, 2-si bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary.Soňky ýyllarda kompaniýamyz her ýyl ýörite peýdalanmak üçin niýetlenen gözleg we ösüş gaznasy hökmünde esasy girdejisiniň 15% -20% -ini maýa goýdy.Täze gözlenýän we işlenip düzülen önümler yzygiderli işe girizildi we pudakdaky dürli müşderi toparlaryna hyzmat edýär.

about (7)
about (8)
about (9)

Üstünliklerimiz

KOREBIR ÖNÜMLER

Üznüksiz innowasiýa ylym we tehnologiýa qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy bolan önümleri hödürlemek

Çalt aragatnaşyk

Mehaniki pudakda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan marketing toparymyz, müşderiler bilen çalt we täsirli aragatnaşyk gurup biler

KOREBIR SAYLAMAK

Içgi önümleri, iýmit önümleri, süýt tozy, aerozol, himiki gaplar we umuman enjamy elýeterli edip biler

Ösüş taryhy

ico
 
2000-nji ýylda
“Shinyi” markasy döredildi.
 
2006-njy ýylda
Garaşsyz Hytaýda 18L inedördül bankalar üçin ilkinji giňelýän we panelleme kombinasiýa maşynyny gözledi we ösdürdi.
 
 
 
2007-nji ýylda
ownuk tegelek bankalar üçin awtomatiki gulak kebşirleýji maşyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
2008-nji ýylda
Garaşsyz gözleg we awtomatiki gulak kebşirleýji maşyn.
 
 
 
2009-njy ýylda
18L inedördül bankalar üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
2010-njy ýylda
gabyklar üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
 
 
2011-nji ýylda
kiçi gönüburçly bankalar üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
2012-nji ýylda
Hytaýda kiçi tegelek bankalar üçin ilkinji 60-65cpm ýokary tizlikli gulak kebşirleýiş maşynyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
 
 
2013-nji ýylda
goşa tikin ýa-da üç tikiş üçin amatly 30-35cpm awtomat örtükli tikiş maşynyny we 30-35cpm awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
2014-nji ýylda
Hytaýda gabyklar üçin ilkinji 40-45cpm awtomatiki önümçilik liniýasyny, gabyklar üçin 40-45cpm awtomatiki gulak kebşirleýiş maşynyny we kiçi tegelek bankalar üçin 60cpm awtomatiki sim tutawajyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
 
 
2015-nji ýylda
Garaşsyz Hytaýda ilkinji 40cpm awtomatiki sim tutawajyny we kiçi gönüburçly bankalar üçin 60spm awtomatiki önümçilik liniýasyny gözledi we ösdürdi.
 
2016-njy ýylda
Adaty ussatlygy kesýän Hytaýda kiçi tegelek bankalar üçin ilkinji täze görnüşli awtomat plastmassa ýasaýjy we gulak kebşirleýji maşyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.Ajaýyp bankalar üçin awtomatiki önümçilik liniýasy.
 
 
 
2018-nji ýylda
Hytaýda ownuk tegelek bankalar üçin ilkinji awtomatiki plastmassa tutawajyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
2019-njy ýylda
Hytaýda 18L inedördül bankalar üçin ilkinji 40cpm awtomatiki önümçilik liniýasyny we Hytaýda 18L konus kwadrat bankalary üçin ilkinji 30cpm awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.
 
 
 
2020-nji ýylda
Hytaýda kiçi gönüburçly bankalar üçin ilkinji 80cpm awtomatiki önümçilik liniýasyny üstünlikli gözledi we ösdürdi.